กิจกรรมปลูกต้นไม้พะยูงพื้นถิ่นเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พะยูงพื้นถิ่น คืนแผ่นดินสีเขียวให้ลูกหลานเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ป่าชุมชนหนองม่วง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด และหน่วยงานราชการต่างๆ พ่อค้า ประชาชน นิสิตนักศึกษา นักเรียน มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวและโรงเรียนบ้านหนองครก นำโดย นายเกรียงไกร  สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นำนักเรียนรับทุนการศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำโดยท่านผู้อำนวยการพัทธนันท์ วรโพด ได้นำนักเรียนรับมอบทุนจากทีมงานดร.พระมหาสมบูรณ์ ในงานหล่อพระประธานที่วัดบ้านป่าใต้ อ.วังหิน ทุนล่ะ 1000 บาท จำนวน 20 ทุน

ภาพความสำเร็จโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ได้สรุปภาพความสำเร็จและความภูมิใจ จากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ส่งผลให้เกิดความสำเร็จดังนี้

อ่านเพิ่มเติม ภาพความสำเร็จโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งปีการศึกษา 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 27 เมษายา 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำโดยท่านผู้อำนวยการพัทธนันท์ วรโพด ได้นำคณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ประชุมผู้ปกครอง2560

วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จัดประชุมผู้ปกครองเสริมสร้างความเข้าใจ กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีบายศรีสู่ขวัญ จบการศึกษานักเรียนชั้น ป.6

วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จัดงานบายศรีสู่ขวัญนักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6

ทัศนศึกษาวังน้ำเขียว2560

วันที่ 15-16 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว ทัศนศึกษาวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน  แต่ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ และขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และหาทุนซื้อรถรับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  นายศิริพงษ์  เสนาะ      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๐

นายสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี  และผู้มีจิตศรัทธาที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้

แซมซาย หลบดุง

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า ร่วมจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ และในการนี้ได้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐