ปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนบ้านโพนข่าฯจัดงานปัจฉิมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ เมื่อวันที่ 16  มีนาคม 2560

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีนายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อยเป็นประธานในพิธีและมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่๒ โดยมีนายสรวิทย์ นามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีและมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2559

อบรมโครงการหลักประกันสุขภาพ โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิ้นฟ้า จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2559

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  พ.ศ.2560  นายเวียงศรี  แก้วพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้าและคณะครู โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้าได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

การงานรายงานการจัดการศึกษาสู่สาธารณะและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง

วันที่ 23  มีนาคม 2560  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง กลุ่มCEOเมืองพระธาตุเรืองรอง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดย นายสมสุข  สายเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดงานรายงานการจัดการศึกษาสู่สาธารณะและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2559 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่ง

โรงเรียนบ้านโปร่ง นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายทัศพงษ์ พรหมทา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เพื่อแสดงความยินดี กับนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านดินดำ อ.ยางชุมน้อย