ทำบุญวันเกิด

นางไพลิน  สุขสาร  ประกอบอาชีพค้าขายอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นางทองอินทร์  ศรีลาชัย พี่สาวและคณะญาติ จากบ้านคล้อ หมู่ 7 นำอาหาร ขนม ผลไม้ มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนเนื่องในโอกาสทำบุญวันเกิด                                                                                                              ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ไพวัลย์  พิทักษ์เมธากุล  ผู้ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “ดอกไม้จันท์เพื่อพ่อ”

โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า   ซีอีโอวังหิน 1 ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันท์เพื่อพ่อ  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านศิริพร  มะนู  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มาเป็นวิทยากร  มี คุณครูสุวรรณศรี ธรรมแสง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูและบุคลากร  จำนวน 12 ท่าน  และนักเรียน ป. 1-6  ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้   “โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า มีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ จำนวน 2500 ดอก ”  คุณครูสุวรรณศรี ธรรมแสง กล่าว

เสถียร  ลาโพธิ์ : ภาพ และเนื้่อหากิจกรรม

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

8  มิถุนายน  2560 โรงรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 โดยการนำของ ผอ.บุญเกิด  ทองสุข                จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  และมอบทุนการศึกษา จำนวน  27 ทุน                    ทุนละ  500  บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านเจ้าคุณพระโพธิคุณวิเทศ  เจ้าอาวาส                   วัดพุทธวิหาร  กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี    ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่  226              จำนวน  10,000  บาท คุณครูปัญญาพร  สามสี จำนวน  1,500  บาท คุณครูอุบลวรรณ พันธ์งาม     จำนวน 1,000  บาท และ ผอ. อุดม  พืชศรี  (ข้าราชการบำนาญ) จำนวน 1,000  บาท                      รวม  13,500   บาท                                                                                                                             ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

   

ไพวัลย์  พิทักษ์เมธากุล  ผู้ประชาสัมพันธ์

ไหว้ครู2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัวจัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อแสดงถึงความกตัญูญูต่อครูบาอาจารย์ และโอกาสเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตครูผูลาออกจากราชการ นางดวงจันทร์ ประถมปัทมะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2560

กิจกรรมวันไหว้ครู 2560

โรงเรียนบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2560

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู       ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง  ผู้อำนวยการศิริพงษ์ เสนาะ ขอขอบใจ  คณะครู นักเรียนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู          ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี และเด็กยากจน ผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท ขอขอบใจ  คณะครู นักเรียนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมยศ  สงโสด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์  ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ  และความละเอียดด่อนทางจิตใจ  และในวันสำคัญวันนี้วันไหว้ครู  นายคำนวณ  ชูกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ ครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจำนวน ๒๐ ทุน

 

 

โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. หน่วยกำกับการงานพระธรรมฑูตอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ส่งพระครูสันติธรรมานุวัตรไปอบรมศีลธรรมให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ผู้อำนวยการศิริพงษ์   เสนาะ  ขอขอบใจ คณะครู นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้