การรับมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560  โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้รับมอบทุน        การศึกษาให้กับนักเรียนจากท่านผู้ใหญ่ใจดี ท่านรศ.ทพญ.ดร.ศรัญญา   ตันเจริญ พร้อมคณะค่ะ

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2559 มีคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนมาใหักำลังใจอย่างอบอุ่น

การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 โรงเรียนได้ดำเนินการสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณท่าน ศน.มงคล กำจร ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

การสอบการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

  1. เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การพัฒนาบริบทโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาบริบทโรงเรียน โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งผลให้โรงเรียนมีบริบท บรรยากาศ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน อ่านเพิ่มเติม การพัฒนาบริบทโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

การเจ้าค่ายลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ไปเข้าค่ายที่ค่ายเกาะโกดกง จ.สุรินทร์