กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบ้านนิคม ซอย ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

ประชุมสัมมนาพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้กับผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงสนามโรงเรียน

เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ช่วงปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดย นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ และคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ ร่วมมือกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านส่วนหนึ่ง ช่วยกันปรับปรุงสนามโรงเรียน และท่อระบายน้ำภายในโรงเรียน

คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมสรุป วางเเผนงาน /โครงการ

โครงการทัศนศึกษานักเรียนชั้นป.๔-ป.๖

คณะครูและบุคคลากรโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้นำนักเรียนชั้นป.๔-ป.๖ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีและสวนน้ำทองหล่อวิสต้า

โครงการเข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา จัดงานโครงการเข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.๔- ป.๖ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑        เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรุู้ป่าชายเลน ณ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย มารับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับเงินปัจจัยพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และสั่งปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่าน สมศักดิ์ บูรณะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานพิธีเปิด ในครั้งนี้

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 9 คน ที่ โรงเรียนบ้านหนองครก เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา และเลี้ยงส่งที่ ลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี