ประชุมการปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้กับโรงเรียนพี่เลี้ยง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน

เวลา 09.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้กับโรงเรียนพี่เลี้ยง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน โดยท่านผศ. ดนุพล สืบสำราญ คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายจันทร์ งามสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วประธานในพิธี

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประชาธิปไตยในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้จัดกิจกรรมสภานักเรียน ประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ได้เข้าอบรมโครงการปกป้องยาเสพติดฯ ณ อบต.โพนข่า

 

การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๘/๐๖/๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นผู้นำในสภานักเรียน ร่วมพัฒนาโรงเรียน

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน

 โรงเรียนบ้านสว่างได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน จากคณะกรรมการ สพป.ศก. 1 ชุดที่ 4 นำโดยนางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมคณะ  ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้มาให้กำลังใจและแนะนำการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างดี

     

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน

6/06/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน จากคณะกรรมการ สพป.ศก. 1 ชุดที่ 4 นำโดยท่านรองรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานในทุกกิจกรรม ทุกงาน

การแข่งขันทักษะภาษาไทย “โครงการรักษ์การอ่าน”

1/06/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ได้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย “โครงการรักษ์การอ่าน” ของกลุ่ม CEO วังหิน 1

รับการนิเทศ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศจากคณะนิเทศฯของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำโดยนางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศก.1

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

31/06/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานในปี การศึกษา 2561 พร้อมทั้งแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง คณะครูบุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน  และกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ