โครงการแบบโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนศีล ๕     ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ได้จัดกิจกรรมทำบุญทุกวันศุกร์โดยให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นไปถวาย    ภัตตาอาหารเพล และในวันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นหน้าที่ของช่วงชั้น ๓ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ผู้อำนวยการ ศิริพงษ์   เสนาะ   ขอขอบคุณผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู       ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง  ผู้อำนวยการศิริพงษ์ เสนาะ ขอขอบใจ  คณะครู นักเรียนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. หน่วยกำกับการงานพระธรรมฑูตอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ส่งพระครูสันติธรรมานุวัตรไปอบรมศีลธรรมให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ผู้อำนวยการศิริพงษ์   เสนาะ  ขอขอบใจ คณะครู นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้

การเข้าร่วมจัดงานแข่งขันกิจกรรมหม่อนไหม จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  ตำบลหมากเขียบ   อำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ  ได้เข้าร่วมการจัดงานแข่งขันกิจกรรมหม่อนไหม จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ  โดยโรงเรียนได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๓ และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ผู้อำนวยการศิริพงษ์  เสนาะ   ขอขอบคุณ นักเรียน คณะครูทุกคน           ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธาน              นักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ          มีส่วนร่วมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ การเรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้อำนวยการ ศิริพงษ์  เสนาะ             ขอขอบคุณ นักเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการแบบโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนศีล ๕     ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ได้จัดกิจกรรมทำบุญทุกวันศุกร์โดยให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นไปถวายภัตตาอาหารเพล โดยเริ่มวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นหน้าที่ของช่วงชั้น๒ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ผู้อำนวยการ ศิริพงษ์   เสนาะ   ขอขอบคุณผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการต้นแบบโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ได้จัดกิจกรรมทำบุญทุกวันศุกร์โดยให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นไปถวาย    ภัตตาอาหารเพล โดยเริ่มวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นหน้าที่ของช่วงชั้น อนุบาล ๑-๒        ผู้อำนวยการ ศิริพงษ์   เสนาะ   ขอขอบคุณผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองได้ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านก้านเหลือง คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้รับยอดบริจาคในการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ๑,๐๘๕,๘๗๔  บาท หักค่าใช้ในจัดงานผ้าป่าคงเหลือ ๘๕๗,๐๓๔  บาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถรับ-ส่งนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในครั้งนี้  นายศิริพงษ์   เสนาะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง         ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านก้านเหลือง                      คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในครั้งนี้ สำเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดี

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองได้กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ โดยนายศิริพงษ์   เสนาะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน  แต่ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ และขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และหาทุนซื้อรถรับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  นายศิริพงษ์  เสนาะ      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้