โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี นำโดยท่านผอ.เพ็ญฉวี นนทะชาติ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบ้านแก ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๖๑  ได้มีตัวแทนบริษัทดีแทค ประเทศไทย  ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน  ๑๑ ทุนๆละ ๕๐๐  บาท  และได้เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน  ผอ.เพ็ญฉวี    นนทะชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี และคณะครู ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์แก่เด็กนักเรียนในครั้งนี้

กีฬาภายในสานสัมพันธ์สมานฉันท์น้องพี่แกประชาสามัคคี

เมื่อวันที่ ๓  มกราคม  ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี   ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งกีฬาสีภายในและกีฬาพื้นบ้าน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  และร่วมกันจับฉลากของขวัญปีใหม่  ๒๕๖๑ ท่าน ผอ.เพ็ญฉวี  นนทะชาติ  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงนาเกษตร

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี โดยท่าน ผอ.เพ็ญฉวี  นนทะชาติ    ร่วมกับคณะครู  บุคลากรและนักเรียน  ร่วมกันเกี่ยวข้าวแปลงนาเกษตร ในวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ขอขอบคุณทุกๆ คนที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

เข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี  ได้ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ  ได้รับเกียรติจากท่านนายกประยูร  สุรนารถ  มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ   คุณครูสรินธร   บุญส่ง  ครูจากโรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฏร์พัฒนา) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนและคุณครูบรรจง  พากเพียร  ได้นำอาหารว่างมาให้เด็ก ๆ  ทานกัน  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี  โดยท่านผอ.เพ็ญฉวี  นนทะชาติ  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมได้ให้เกียรติมาร่วมโครงการในครั้งนี้

          

โครงการฟันสวย ยิ้มใส

ในวันที่ 5  สิงหาคม 2560  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี  ได้รับเกียรติจากท่านประยูร  สุรนารถ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ  เป็นประธานเปิดโครงการฟันสวยยิ้มใส  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ   โดยได้รับเกียรติจากคุณติยาภรณ์  กอนซาเลส  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ  มาให้ความรู้แก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี  โดยท่านผอ.เพ็ญฉวี  นนทะชาติ  และคณะครู  ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเสียสละเวลามาร่วมงานในครั้งนี้

การนิเทศติดตามโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. ได้มีคณะนิเทศโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  โดยท่านผอ.ถนอม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน    ผอ.ยงชัย สุเมธิวิทย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม   มาติดตามการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนศีล  ๕  ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง   ในนามของโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี  ท่านผอ.เพ็ญฉวี  นนทะชาติ และคณะครู  นักเรียน  ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมานิเทศการพัฒนางานของโรงเรียน