นิเทศติดตามการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.สมชาย  ทวีทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย พร้อมด้วยคณะครูรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม นำโดย นายอมรโชคศิริ  อมตะสายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓  พร้อมด้วย นายไสว  วรรณทวี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.สมชาย  ทวีทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมนประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงานกรอบงานทั้ง ๔ งาน

นายอำเภอพยุห์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการออกเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายสถิต  วิทิตยนตรการ นายอำเภอพยุห์ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์  เลิศบัวบาน  ผกก.สภ.พยุห์ ร.ต.กรุงศรี  ผาก่ำ ผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษ  นายประสิทธิ์  ชมชืน ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง พร้อมด้วยคณะออกเยี่ยมพบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเตย  ดร.สมชาย  ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเตยต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

งานแสดงมุทิตาจิต ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมชาย  ทวีทรัพย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเตย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานแสดงมุทิตาจิตสำหรับครูจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐  คือ นายเสมอ  ฟองนวน  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ในการนี้ผู้อำนวยการสมชาย  ทวีทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอพยุห์ ผู้นำชุมชน ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านหนองเตยทุกท่าน ที่ได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเตย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองเตยขอขอบพระคุณรองฯ โชติ  บุญทน  รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  และนางจุลพนม  ธานี  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้คณะครูศึกษาคุณธรรม อัตลักษณ์และเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติของทุกคนเพื่อความยั่งยืนของคุณธรรมเป้าหมายที่มีในตัวของแต่งละคนต่อไป

 

การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  นายสมชาย  ทวีทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย พร้อมข้าราชการครูรับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์  กรึงไกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑  นายศานิตย์  ศิละวงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒ  นางธนัญชนก  นิยม  ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง   ในการประเมินติดตาม ผลการดำเนินการในครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตยพร้อมนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาต่อไป

การออกปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ ได้ฟังพระธรรมทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน ได้ยึดมั่นในหลักธรรม และนำหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้