ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านคอนกาม กลุ่ม CEO. ยางชุมน้อย โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เฉลิมเกียรติ  ใสกระจ่าง  ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา1/2561 เรื่องโครงการและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อรับทราบร่วมกัน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านคอนกาม กลุ่ม CEO. ยางชุมน้อย โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เฉลิมเกียรติ  ใสกระจ่าง  ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา1/2561 เรื่องโครงการและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อรับทราบร่วมกัน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

กิจกรรมวันครู ประจำปี2561

กลุุ่ม CEO.ยางชุมน้อย จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 วันที่ 15 มกราคม 2561 ภาคเช้า กิจกรรมด้านกีฬา ภาคค่ำพบเพื่อนครูร่วมรับประทานอาหาร วันที่ 16 มกราคม 2561 พิธีการวันครู

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านคอนกามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กไทยได้แสดงออกทักษะ
ด้านต่างๆ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

กิจกรรมวันครู

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสว่างได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2561  ณ  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  โดยมีนายธีรศักดิ์  ลิขิต  นายอำเภอวังหิน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และนางรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น  โดยโรงเรียนบ้านสว่างได้รับรางวัลครูดีเด่นจำนวน 3 ท่านคือ 1.นายไพบูลย์  สระทอง  2. นายสมถลิล  อินทร์สำราญ และ 3. นางสุนทรี  สีหะวงษ์  รวมทั้งนางพัชญ์ภศุ  ศรสำแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กไทย”รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

นายแพทย์จตุรวิทย์ จันทรเทพา มอบทุนการศึกษา

วันนี้  15 มกราคม 2561   นายแพทย์จตุรวิทย์   จันทรเทพา  พร้อมครอบครัว  ได้นำเงินจำนวน  10,000  (หนึ่งหมื่นบาท) มามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง  เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ยากจน  และได้มอบเงินให้เป็นอาหารกลางวันนักเรียนจำนวน  2,000  บาท  ท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร  คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการถานศึกษา  โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา   ขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  มีความสุขตลอดไป 

กิจกรรมวันเด็ก 2561

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ปี พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ในวันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 2561  และ อบต.หนองไผ่ วันเสาร์ ที่ 13 ม.ค. 2561

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี 2561

โรงเรียนบ้านโพนข่าฯขอขอบพระคุณ คุณอำนาจ นาจารย์และครอบครัว คณะกรรมการ อนุกรรมการสถานศึกษา ชาวบ้านในเขตบริการของโรงเรียน ตลอดจนคณะผ้าป่าสามัคคีทุกคณะ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี

ขอ

กีฬาสีภายในและกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226

วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานกีฬาสีภายใน และงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกา้แข็งแรง และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามัคคีกันในกลุ่ม ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ และชุมชน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนด้วยดีเสมอมา