การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 27 เมษายา 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำโดยท่านผู้อำนวยการพัทธนันท์ วรโพด ได้นำคณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ประชุมผู้ปกครอง2560

วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จัดประชุมผู้ปกครองเสริมสร้างความเข้าใจ กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีบายศรีสู่ขวัญ จบการศึกษานักเรียนชั้น ป.6

วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จัดงานบายศรีสู่ขวัญนักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6

ทัศนศึกษาวังน้ำเขียว2560

วันที่ 15-16 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว ทัศนศึกษาวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน  แต่ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ และขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และหาทุนซื้อรถรับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  นายศิริพงษ์  เสนาะ      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๐

นายสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี  และผู้มีจิตศรัทธาที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้

แซมซาย หลบดุง

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า ร่วมจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ และในการนี้ได้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐

สืบสานประเพณีสงกรานต์

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี รดน้ำขอพรเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ “เทศกาลปีใหม่ไทย”

 

การประชุมเตรียมการทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ นายสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐

การประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ไปประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 ที่โขงเจียม