โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก นำโดย ผู้อำนวยการ นายอรุณโรจน์  วันเลิศ คณะครูและนักเรียน ได้เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 13 มีนาคม 2561  นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เดินทางไปทัศนศึกษาที่ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สิริธร จังหวัดกาฬสินธุ์

 

วันที่ 14-15 มีนาคม 2561  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เดินทางไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบล หินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก นครนายก

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกจัดกิจกรรมแนะแนวเพิื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก นำโดย นางศิริยุพา  ศรีใส ว่าที่ร.ต.หญิงกมลชนก  บุญเสริม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแคและโรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม

การเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

16/03/61/โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งเดินทางไกลลูกเสือสำรองประจำปึการศึกษา 2560

เข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมขวัญกำลังใจ

15/03/61 กิจกรรมขวัญกำลังใจของเราชาวเจ้าทุ่ง คณะครู นักเรียนร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณครูมะลิวรรณ สมัย

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

14 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง สพป.ศก.เขต1 นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดและอุทยานแห่งชาติพญาคันคาก พญานาคจังหวัดยโสธร…พระธาตุกล่องข้าวน้อย และวัดพระพุทธบาท อ.มหาชนะชัย

ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center

9-13 มี.ค.61 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้มาจัดศูนย์ซ่อมสร้าง(Fix it center) เพื่อให้บริการชุมชน

ค่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

8/03/2561 โรงเรียนสตรีสิริเกศมาออกค่ายเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต1และคณะ ได้ออกประเมินผู้บริหารสถานศึกษา นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน

โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 จัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านคุณธรรมนำชีวี สู่วิถีพอเพียง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่226 ได้จัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านคุณธรรมนำชีวี สู่วิถีพอเพียง โดยมีท่านรองรังสฤษดิ์ บุญรอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ท่านศน.ทองคำ จันทร์โสภา คณะผู้บริหารกลุ่มceo.ทักษิณกันทรารมย์ทุกท่าน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในนามผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญเกิด ทองสุข ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชม และให้กำลังใจ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย