โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง  กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน  รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ในวันที่  ๑๗   กรกฎาคม  ๒๕๖๐  โดย ท่านรองฯ โชติ   บุญทน  ผอ.ถนอม บัวแก้ว ผอ.รัตนาภรณ์  สีตะวัน คณะครู  บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ในครั้งนี้

   

   

 

 

 

 

 

การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลแบบยั่งยืน

วันที่24 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 รับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลแบบยั่งยืน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ทัศนศึกาาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษา นักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 พร้อมคณะครู ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร (อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) บึงพลาญชัย และประติมากรรมพญาคันคาก

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมบูรณาการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2560 ในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ทราบถึงคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของโรงเรียน ชุมชน และสังคม และสามารถทำโครงงานคุณธรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเพื่อสร้างคุณธรรมความดีให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้

การอบรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับฟังการบรรยายธรรมะ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก พระไพวัลย์  เตชะวโร มาบรรยายธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับนักเรียน อีกทั้งนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในการเสริมสร้างคุณธรรม และระดมสมองจัดทำโครงงานคุณธรรมในหัวข้อ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”

ในการนี้ขอขอบพระคุณประธานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้  ขอขอบพระคุณพระไพวัลย์  เตชะวโร ที่ได้มาบรรยายธรรมะแก่นักเรียน ขอขอบพระคุณนายสุทธิโรจน์  พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจานทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วง รวมทั้งขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ประเมินรร.ดีตำบลคงสภาพ

วันที่ 19 กค.60 คณะกรรมการประเมินรร.ดีตำบลคงสภาพได้ออกมาติดตามผลการดำเนินการ ที่โรงเรียนโดยมีผอ.คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

การนิเทศติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2560

วันที่ 21 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 น.คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ซึ่งนำโดย นายไพฑูรย์ ชินวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3           นายภูวเนศวร์ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง)และนายยงชัย สุเมธิวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์ สงเคราะห์)ทาง โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินที่ได้แนะนำเพื่อพัฒนาต่อไป

กิจกรรม Big cleaning day

21/07/2560 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมกันทำกิจกรรม  Big cleaning day       เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้  น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

19/07/2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือเตรียมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

การจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการประจิมโนนคูณ เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป