รางวัลห้องเรียน เขตรับผิดชอบสะอาด นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตามหลักคุณธรรมประจำโรงเรียน มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ และมีความพอเพียง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน นักเรียนได้เรียนรู้และนำเสนอผลงานที่ทำในแต่ละชั้น

หน่วยงานตำรวจอำเภอยางชุมน้อยให้ความรู้ การขับขี่ปลอดภัย ตามกฎจราจร นักเรียนโรงเรียนบ้านบอนวิทยา

ทำบุญตักบาตร น้อมนำหลักคุณธรรมสู่การเรียนรู้

อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนและครูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้ …

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทดลองการใช้สื่อจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นักศึกษ …