แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนบ้านสว่างนำโดย นางพัชญ์ภศุ  ศรสำแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง  พร้อมด้วยคณะครูแนะแนว  ได้ออกไปแนะแนวทางเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ณ  โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว  ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูบุคลากรของโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  ลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านสว่างได้เดินทางไกล  เพื่อเป็นฝึกปฏิบัติและประเมินผลการเรียนของลูกเสือสำรองตามหลักสูตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้กำกับและลูกเสือสำรองทุกนาย  ซึ่งกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและลุูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้เข้าค่ายพักแรมตามหลักสูตรลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ  และมีทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

การตรวจสอบภายในงานการเงินและพัสดุ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2561  โรงเรียนบ้านสว่างได้รับการกำกับติดตาม  ตรวจสอบภายในงานการเงินและพัสดุ  โดยคณะกรรมการจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ซึ่งการประเมินกำกับติดตามผ่านไปด้วยดีขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายธาตุ – ทุ่งสว่าง

โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดย นางพัชญ์ภศุ  ศรสำแดง ผุู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายธาตุ – ทุ่งสว่าง ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองกันจอ  ในวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านกีฬา  และมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านสว่างได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  67 ในกิจกรรมการเล่านิทานเดี่ยว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3  (บกพร่องทางการเรียนรู้) ณ  โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” อำเภอเมิือง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการแข่งขัน โดย เด็กหญิงสร้อยสุดา กาทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้วยคะแนน 92.00 คะแนน  คุณครูผู้ควบคุม คุณครูพิมนภัทร์  สระทอง ครูชำนาญการพิเศษ ทางโรงเรียนบ้านสว่างขอแสดงความยินดีในความสำเร็จในครั้งนี้

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนบ้านสว่าง  โดยคุณครูสนธยา  วิเศษสังข์  ครูแนะแนว  ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3  จำนวน  9  คน  เข้ารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์เพิื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ  ปวช.  ณ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ในวันที่  24  มกราคม  2561

การประกวด OBEC AWARDS ณ สพป.ขอนแก่น เขต 1

นางพัชญ์ภศุ  ศรสำแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้ไปนำเสนอผลงาน  เพื่อร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. 2560 (OBEC  AWARDS)  ณ  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ในวันที่  23 มกราคม 2561  ในประเภทบุคคลยอดเยี่ยม  ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม

 

กิจกรรมวันครู

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสว่างได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2561  ณ  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  โดยมีนายธีรศักดิ์  ลิขิต  นายอำเภอวังหิน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และนางรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น  โดยโรงเรียนบ้านสว่างได้รับรางวัลครูดีเด่นจำนวน 3 ท่านคือ 1.นายไพบูลย์  สระทอง  2. นายสมถลิล  อินทร์สำราญ และ 3. นางสุนทรี  สีหะวงษ์  รวมทั้งนางพัชญ์ภศุ  ศรสำแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561

โรงเรียนบ้านสว่างได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 12  มกราคม  2561  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนทุกคน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  และขอขอบพระคุณรางวัลผู้ใหญ่ใจดี  และอาหารต่าง ๆ จากผู้ปกครองแต่ละหมุู่บ้านในเขตบริการ ที่ได้จัดทำเพื่อบุตรหลานในครั้งนี้