รดน้ำ ใส่ปุ๋ยและเก็บผลผลิตดอกกุหลาบ

วันที่ 10 เม.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและนางอภิณห์พร เมืองจันทร์ธนชา รดน้ำใส่ปุ๋ยและเก็บผลผลิตดอกกุหลาบ

ติดตามผลผลิต

วันที่ 8 เม.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ติดตามผลผลิตโคกหนองนาโมโดล

สอบครูธุรการ

10/05/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งดำเนินการสอบครูธุรการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามนโยบายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิท-19 อย่างเคร่งครัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
• ห้องสอบที่ 1

– นางสาวพจนา ปลังนวน
– นายคหพลพัชร์ ชัยชัชชญาพงศ์
– นางสาวอนุชยา ภิญโย
– นางสาววิลาวรรณ สมเพ็ชร
– นายณลงกรณ์ งามมาก
– นางสาววราภรณ์ ภิญโย
– นายอดิศักดิ์ บุญมาก
• ห้องสอบที่ 2
– นางสาวอลิษา เภาแก้ว
– นางสาวอัจฉราพันธ์ ไชยเทพา
– นายพัชรพล วันทะวงษ์
– นางสาวจิราภรณ์ บุญธรรม
– นางสาวหนึ่งฤทัย ปาระมัติ
– นางสาวสุภาพร ถ้ำทอง
– นางสาวสุพรรษา อินแก้ว
• ห้องสอบที่ 3
– นางสาวนวรัตน์ ปรารถนา
– นายพิชชากร บุดดีสุข
– นายโภคิน เถาว์คูณ
– นางสาวเกษศิริ นงค์สันเทียะ
– นางสาวจิรนันท์ วงษ์โสภา
– นายนพณัฐ เบ้าทอง

กำหนดสอบ
– วันที่ 10 เมษายน 2563

หลักฐานที่ต้องนำมา
– บัตรประจำตัวประชาชน

** สามารถดูรายละเอียดการสอบเพิ่มเติม
ได้ที่ 
https://bit.ly/2Jr6uoV **

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานและ ชมรมกู้ชีพหลักเมืองกันทรารมย์ช่วยกันป้องกัน ยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาด ในหน่วยงานและชุมชน


เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ชมรมกู้ชีพหลักเมืองกันทรารมย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ชมรม พร้อมอุปกรณ์ เข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งบริเวณวัด ศาลากลางบ้าน ถนนในชุมชน ที่สาธารณะ และบริเวณ ที่อาจเป็นแหล่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งเป็นการป้องกัน ยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาด ในหน่วยงานและชุมชนได้ระดับหนึ่ง หลังจากที่ทุกคนให้ความร่วมมือ เพื่อตัวเอง ครอบครัว ประเทศชาติ โดยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานขอขอบคุณทางชมรมกู้ชีพหลักเมืองกันทรารมย์เป็นอย่างมากที่ได้ให้ความอนุเคราะห์

ผู้ อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะกรูด

วันที่ 7 เมษายน 2563 ผอ.สพป.ศก.1 มาตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนเนื่องจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ วาตภัย

การอยู่เวรยาม

ครูเวรในแต่ละวัน ทั้งเวรกลางวันและเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่เวรกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อโรงเรียน

ประชุมปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี กำหนดประชุมครูเพื่อวางแผนการทำงานในหลายๆ เรื่อง วางแผนการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 รวมถึงการได้พบปะกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา และได้มอบดอกไม้ให้กับนักเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน และที่สำคัญโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ส่งกำลังใจไปยังคณะหมอ พยาบาล สาธารณสุขทั่วทั้งประเทศ ให้สู้กับการปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเทเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ขอส่งกำใจให้นะครับ