แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ที่ได้มาแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนที่ใกล้จะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดม่านการศึกษา เปิดโฉมการพัฒนา ก้าวล้ำด้วยนวัตกรรม” ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี มอบหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดม่านการศึกษา เปิดโฉมการพัฒนา ก้าวล้ำด้วยนวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนพยุห์วิทยา เพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม และกิจกรรมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ คือ กิจกรรมเต้น cover ป.๔-๖ , ม.๑-๓ กิจกรรมคัดลายมือ ป.๔-๖ , ม.๑-๓ กิจกรรมเพลงคุณธรรม ป.๔-๖ กิจกรรมการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.๔-๖ กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป.๔-๖ , ม.๑-๓ กิจกรรมคิดเลขเร็ว ป.๔-๖ กิจกรรมส้มตำลีลา ม.๑-๓ จากที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถเต็มที่ เป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุข ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ในการนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ความร่วมมือในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยนายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี คณะครูและนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การควบรุมโรคไข้เลือดออก เพื่อรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ร่วมใจจัดงานมุทิตาจิต ให้แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ร่วมใจจัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ให้แด่ ผู้อำนวยการสมาน ละเลิศ

ประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา พร้อมการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน

อาหารกลางวัน วันที่ 23 ก.ย.62 ของโรงเรียนบ้านพันลำ