กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมืองฯ นำโดยนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้เดินรณรงค์ต้านยาเสพติดในชุมชน

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชนและประชาชน ทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Big Cleaning Day วันทำความสะอาดโรงเรียน

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกในเรื่องความสะอาด สร้างความสมัครสมานสามัคคี อีกทั้งเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

ใช้กระบวนการ 5 ส คือ การสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ทุกคน

โรงเรียนบ้านยางจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิ.ย. 62

โรงเรียนบ้านยางได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่บ้านยาง

กิจกรรมวันสุนทรภู่และเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านแทงวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และในวันเดียวกัน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแทงวิทยา จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนบ้านยาง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2562 วันที่ 26 มิ.ย. 62

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน จัดพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562

โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ได้จัดพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562  โดยนายวรงค์  ประยูรพงศ์ กรรมการ  เลขาธิการและรองเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบอาคาร  และว่าที่ ร.ต. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะและได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกันทรารมย์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง   โครงการโรงอาหาร อายิโนะโมะโต๊ะ ของโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวานเป็นอาคารหลังที่ 95 ที่ได้รับการสนับสนุนจากอายิโนะโมะโต๊ะ จำนวน 1 ล้านบาท เป็นอาคารที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะอันจะส่งผลดีต่อสุขภาวะและโภชนาการของนักเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติดโลก/วันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติดโลก/วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยการให้นักเรียนแข่งการคัดลายมือ ระบายสีสุนทรภู่และตัวละครประกอบพร้อมการแสดงและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโครงการเผยแพร่ธรรมสัญจร ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสมาน ละเลิศ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโครงการเผยแพร่ธรรมสัญจร ประจำปี 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านแก้ง

ด้วยโรงเรียนบ้านแก้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ