การจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนบ้าคคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)นำโดยท่านผู้อำนวยการสมาน ละเลิศ. คณะครูนักเรียน ทุกคนร่วมกันจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2561 โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในวันที่22 มีนาคม 2562

ประชุมสรุปงานและเตรียมความพร้อม

วันที่ 27 มี.ค. 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสรุปงานต่างๆในปีการศึกษา 2561และเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมกับโรงเรียนบ้านเทิน #ทุ่งเทินโมเดล ศึกษาดูงาน งานการเงิน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 ณ รร.ศรีเเก้วพิทยา


ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยนายเกรียงไกร สุงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก มาเป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ในครั้งนี้

การจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยท่านรองสุเทพ  ศรบุญทอง และคณะ มาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในครั้งนี้     

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /2561

วันที่ 26 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเทาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียน นำโดยท่านผู้บริหาร นายกรวัฒนา นาคา และยังมีการแสดงรุ่นน้องมอบให้รุ่นพี่

ปัจฉิมนิเทศมัธยมศึกษาปีที่3 และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่อ่านการอบรม โครงการ D.A.R.E.

โรงเรียนบ้านสว่างได้รับความอนุเคราะห์จาก สถานีตำรวจภูธรวังหิน โดย  ร.ต.อ.กฤตยศพส  ศรีสุขเจริญกุล  มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.5  –  ป.6  เกี่ยวกับ  โครงการ D.A.R.E.  เพื่อนักเรียนรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติด  และรู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรม