พิธีทำบุญตักบาตรเปิดอาคารเรียนและทอดผ้าป่าฯเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู บุคลากร ตลอดจนประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยนายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มCEOเมืองสวนสมเด็จ ผู้นำหน่วยงาน องค์กรชุมชน ให้เกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมขวัญกำลังใจ

27/12/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งจัดกิจกรรมเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งบุคลากร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจฝห้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา

การแข่งกีฬานักเรียน กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายบุญเกิด ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 18 โรงเรียน ณ สนามกีฬา ร.ร. บ้านเกาะ และได้รับเกียรติจาก
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่ม CEO  ทักษิณกันทรารมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด

ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายรังสฤษดิ์ บุญรอง รอง ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ใหเกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ในโอกาสจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 261 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 โดยมี นายบุญเกิด ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ซึ่งเป็นประธานในการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับ
ซึ่งการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คุณอริษา ศิรินัย และครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนมหวานและผลไม้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแดง โรงเรียนบ้านโพนแดงขอขอบพระคุณ คุณอริษา ศิรินัย และครอบครัว ไว้ ณ โอกาสนี้

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลซำ

โรงเรียนบ้านแทงวิทยา เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลซำ

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ไปร่วมพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ณ ฝายเก็บน้ำบ้านขะยุง หมู่ที่ 4 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ มาเป็นประธานเปิดงาน

นางสาววราลักษ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข

นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยงาม สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งในการทำการเกษตรวางแผนจัดการที่ดี เป็นแหล่งจัดกิจกรรมได้ต่างๆ มากมาย ขอให้ดำเนินการต่อไป

คณะผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายคมส์ศรณ์ พรหมประภัศศร ท้องถิ่นอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา  นายไพบูลย์ บุตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อปพร. อสม. ประชาชน ครู นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน อสล. เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

การดำเนินการได้มีการนำเครื่องจักรมาช่วยในการทำงาน เช่น รถแบ๊คโฮขุดตัก รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก เรือท้องแบน จนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพร่างกายได้ถูกต้องและรู้จักการป้องกันโรคภัยอันตรายใกล้ตัวต่าง ๆ                      ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมตามโครงการดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันนั้น

กิจกรรมส่งเสริมโครงการปลอดขยะ

25/12/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งจัดกิจกรรม Big cleaning day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรม ทำให้โรงเรียนสะอาด ใีการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กิจกรรมวันคริสต์มาส

ด้วยโรงเรียนบ้านโนนสว่างร่วมกับชุมชนบ้านโนนสว่าง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  วัดแม่พระเป็นที่พึ่งบ้านโนนสว่าง  มีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

ผ้าป่าข้าวเปลือก

โรงเรียนบ้านสว่างได้จัดกิจกรรมผ้าป่าข้าวเปลือกในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน