การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ สพป.ศก.1 ปีการศึกษา 2561

20/10/2561 สิ้นสุดการแข่งขันระดับ สพป.ศก.1 กับความภูมิใจของเราชาวเจ้าทุ่ง ในที่สุดความฝันเราก็เป็นจริง ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค/ประเทศ 1 รายการ กับอีก 23 เหรียญทอง ขอบคุณครูทุกคน ลูกๆ นักเรียนทุกคน ที่เสียสละ มุ่งมั่น และตั้งใจ จนประสบความสำเร็จ

ร่วมทำบุญมหาสังฆทาน

20/10/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมทำบุญมหาสังฆทาน ที่วัดบ้านเจ้าทุ่ง

ในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์) เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้ ๑. แอโรบิก ๒. คีตะมวยไทย ๓. ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ๔. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ คณะครูและบุคลากรทุกโรงเรียนที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทดลองส่ง ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหมากเขียบ จัดกิจกรรมวันออกพรรษา

ร.ร.บ้านหมากเขียบ จัดกิจกรรมวันออกพรรษา วันที่ 24 ต.ค.61 ณ โรงเรียนบ้านหมากเขียบ ผู้เข้าร่วมงาน 100 คน ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจาก อบต. และกรรมการสถานศึกษา

 

ทดลองส่ง ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ รร.บ้านสะมัด จัดกิจกรรมลอยกระทง

รร.บ้านสะมัด จัดกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 28 ต.ค.61 ณ โรงเรียนบ้านสะมัด มีผู้เข้าร่วมงาน 200 คน ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจาก อบต. และกรรมการสถานศึกษา

 

ศาสตร์พระราชากับการเรียนรู้อย่างมีความสุข

 

ศาสตร์พระราชา กับการเรียนรู้อย่างมีความสุข

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกองทุน “ทิวา รุ้งแก้วเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิ พศช.”และทีมงานประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะะเกษ ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คิด ทำ นำ เปลี่ยน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ โดยการนำของ ผอ.ธนาวุธ แสงใสแก้ว เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจิ๋วแต่แจ๋ว ผลการประเมินการสอบ ONet เป็นที่ ๑ ของอำเภอวังหิน มีค่าคะแนนสูงกว่าระดับชาติ โรงเรียนใช้ “บวร” เป็นเครื่องมือในการบริหาร ใช้ศาสตร์พระราชา เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

9 ตุลาคม 2561 กลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มหกรรม 4H ณ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

เกียรติบัตรแห่งความภูมิใจ

09/10/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง รับเกียรติบัตรโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สองปีซ้อนค่ะ(2559,2560)

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหลวงพ่อโต

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหลวงพ่อโต ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีรองผู้อำนวยการเขต นายสุเทพ ศรบุญทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีโรงเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรมทั้งหมด 11 โรงเรียน มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กรรมการสถานศึกษา พระสงฆ์ และนักเรียน ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหลวงพ่อโตเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ซุ้มการเรียนรู้ต่างๆในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีการสาธิตกิจกรรม เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ

 

     

กิจกรรมชุมชน ร่วมทำบุญสังฆทาน

6-7/10/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำคณะครู นักเรียนร่วมทำบุญสังฆทานที่บ้านสมอ และบ้านทางสายหมู่ 14