วันวิสาขบูชา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าวัดทำบุญพร้อมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โดยผู้อำนวยการสมยศ สงโสด พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมสถานศึกษาร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อรายงานเรื่องการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และได้พบปะผู้ปกครองนักเรียนเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมมอบเงินค่าชุดนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนนาดี โรงเรียนขนาดเล็ก “ครู…หัวใจอยู่ที่เด็ก”

แจกกระเป๋านักเรียนโดยงบประมาณจากกองทุนการศึกษาโรงเรียน

การประชุมสมัยสามัญกลุ่ม ธาตุ-ทุ่งสว่าง ปี 2561

23/05/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้รับมอบหมายจากกลุ่ม ธาตุ-ทุ่งสว่าง เป็นสถานที่ในการประชุมครั้งนึ้

การปฐมนิเทศ

16/05/2561 นางพัทธนันท์ วรโพดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ได้พบปะนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ และระเบียบวินัย ของโรงเรียนในด้านต่างๆ

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

15/05/2561 คณะครู บุคลากร นุกเรียน โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ได้ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้พร้อมที่จะเรียนในภาคเรียนทึ่1/2561

การประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียน

14/05/61 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2561

การประชุมกลุ่มสมัยสามัญกลุ่มโรงเรียนธาตุ – ทุ่งสว่าง

ผู้บริหาร  คณะครูแลุะบุคลากรโรงเรียนบ้านสว่างได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมัยสามัญ ธาตุ – ุทุ่่งสว่าง ณ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง เพื่อรับฟังนโยบายการศึกษาของกลุ่ม  และพบปะเพื่อนครูในกลุ่ม

        

ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 พ.ค.2561 ทางโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำโดยท่านผู้อำนวยการ
ว่าที่ พ.ต.ศิริวงศ์ วงศ์ทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้จัด ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และประชุมชั้นเรียน พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นลำดวน ต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ)
ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ได้ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

https://www.facebook.com/nonsombu/?hc_ref=ARQd2SqmTe4NoF0nKzSWH_mojNAIDBvwHPgku8qMx4sABlOxAWE6yDxlZDuN_EnqIro