ศึกษาดูงานที่ อุทยานราชภักดิ์และวัดห้วยมงคล หัวหิน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายพัฒนศักดิ์ บางใบ พร้อมด้วยคณะครูและผู้ติดตาม ได้ไปศึกษาดูงานที่ อุทยานราชภักดิ์  เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และ ได้ไป กราบไหว้ หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัด ห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยบ้านนอก จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย ท่านผู้อำนวยการนายพัฒนศักดิ์ บางใบ พร้อมด้วยคณะครูและผู้ติดตาม ได้ไปศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยบ้านนอก จ.ระยอง

ศึกษาดูงานที่ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหัววัว นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพัฒนศักดิ์ บางใบ พร้อมด้วย คณะครูและผู้ติดตาม ได้ไปศึกษาดูงาน นั่งเรือ ชม เกาะมันใน เกาะมันนอก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งภาคตะวันออก

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 นำโดยท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1 ท่านเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี  พร้อมคณะ เข้าประเมินการปฏิบัติงานท่านผู้อำนวยการบ้านโนนอีปังโพนวัว นายวิเศษ  ไชยอุดม

คณะตัวแทนกลุ่มศรีสะเกษคลับ ” ทำดีเพื่อสังคม ” มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียนบ้านปลาข่อ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีคณะตัวแทนกลุ่มศรีสะเกษคลับ ” ทำดีเพื่อสังคม ” ได้มามอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียนบ้านปลาข่อ  อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง CEO น้ำเกลี้ยง ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ณ วัดสว่างวารีรัตนา อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 20 ก.พ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารสถานศึกษา

  1. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 และคณะได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ

การจัดงานบุญประเพณีกุ้มข้าวใหญ่และสืบสานภูมิปัญหาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดงานบุญประเพณีกุ้มข้าวใหญ่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อระดมทรัพยากรใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑.ผู้ปกครองในเขตบริการและนอกเขตบริการ บริจาค จำนวนเงิน ๕๕,๒๖๔.๐๐ บาท ข้าวเปลือก ๑๔,๙๒๔  กิโลกรัม

๒.คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน บริจาค จำนวนเงิน ๗๖,๖๔๘.๐๐ บาท

๓.รับบริจาคทั่วไป จำนวนเงิน ๕๓,๖๒๙.๐๐ บาท

๔.จำหน่ายข้าวเปลือก จำนวนเงิน ๑๒๘,๗๒๐.๐๐ บาท

๕.จำหน่ายหอมจำนวนเงิน ๒,๒๙๗.๐๐ บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น  ๓๑๖,๕๕๘.๐๐ บาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๕๓,๗๘๔.๐๐ บาท คงเหลือยอดสุทธิ ๒๖๒,๗๗๔.๐๐ บาท(สองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในวันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง

ปิดการเตรียมความพร้อม

เมื่อบ่ายวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีปิดการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET, NT ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลซำ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ณ โรงเรียนบ้านซำโพธิ์