ขวัญกำลังใจ

22/02/2564 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ประธานกลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง ร่วมต้อนรับ ผอ.โรงเรียนบ้านลิงไอ

กิจกรรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ประเมินโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิซิต บุคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการนายศิลปะชัย นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม กรรมการ ที่ให้การตรวจเยี่ยม/ประเมินฯโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปี๒๕๖๔ พร้อมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

การประเมินธรรมนิเทศ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

  วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย ได้มีการประเมินโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ขอขอบคุณคณะกรรมการ นำโดยท่าน ผอ.เสถียร ลาโพธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า ประธานฯ ผอ.พัฒนาศักดิ์  บางใบ ผอ.โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ผอ.สุวิชญาณ พงษ์เกษ ผอ.บ้านกะเอิน เป็นอย่างสูงในการประเมินแบบธรรมนิเทศและให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ การประเมินในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงเรียนและสร้างคุณภาพของโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตยให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

กิจกรรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและเนตรนารี ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 ก.พ. 2564 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและเนตรนารี ปีการศึกษา 2564 ขอขอบคุณ

แนะแนวการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 23 ก.พ. 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ออกแนะแนวการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบคุณ