กิจกรรมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแทง ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนบ้านดินดำ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 19 )

กิจกรรมตามมาตรการ

การเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิท 19)

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง มีเจ้าหน้าที่จาก อสม.รพ.สต.ทุ่งสว่างมาช่วยคัดกรองร่วมกับโรงเรียนด้วยค่ะ

วันแรกของภาคเรียนที่ 1/2563

วันแรกของกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นค่ะ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนบ้านมะกรูด

นำโดยนายกฤษฎา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโดรงเรียนบ้านพันลำ รับการนิเทศ ติดตาม จากท่านศานิต คำวงศ์ ผอ.รร.บ้านเปือย เเละท่านจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ในช่วงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 63 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

ในวันที่ 1 ก.ค.63 การเว้นระยะในการรับประทานอาหารของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ

เปิดเทอมวันเเรก ของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ