บุญผ้าป่าข้าวเปลือก

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยทุกคนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บุญผ้าป่าข้าวเปลือก

เปิดป้ายอาคารรวมน้ำใจ

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยทุกคนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดป้ายอาคารรวมน้ำใจ

กิจกรรมเปิดป้ายอาคารรวมน้ำใจ บุญผ้าป่าข้าวเปลือก และกิจกรรมวันเด็ก

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยทุกคนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดป้ายอาคารรวมน้ำใจ บุญผ้าป่าข้าวเปลือก และกิจกรรมวันเด็ก

กีฬากลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาตำบลคูซอด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาตำบลคูซอด ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวาะ เปือย คูซอด เกมส์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูจรินทร นาสารีย์ และคุณครูวรัชยา นิลไทย มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้นักเรียนจำนวน 39 คน

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คณะครู กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รักการออกกําลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาอย่างมีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา ประสานความสัมพันธ์ ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง

การเชิญประชุมชี้เเจงผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรเเละผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือดังกล่าว เเละประชาคมความเห็น ลงมติไม่ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า 6 กม.ในตำบลเดียวกัน 3 ธ.ค.62 ณ รร.บ้านเปือย

ตรวจสุขภาพช่องปาก

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูซอด ได้ออกให้บริการตรวจช่องปากเด็กนักเรียน ชั้น ป. ๑ – ป.๖ ในนามโรงเรียนบ้านเปือย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร และคุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ นำนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ ณโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

รับมอบของจากพระครูภาวนาศีลคุณ(เจ้าคณะตําบลปรือ) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คณะครูและบุคลากร กราบขอบพระคุณ พระครูภาวนาศีลคุณ เจ้าคณะตําบลปรือ อ.ปราสาทจ.สุรินทร์ ที่ได้เมตตามอบเครื่องบริโภคให้กับโรงเรียนบ้านเปือย