มอบเกียรติบัตรการแข่งขันฟุตซอลเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

การประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  และเพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เครื่องมือตามหลักสูตรในการประเมินนักเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ตรงตามตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร  สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  และวางแผนพัฒนาการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒,๔,๕  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑,๒  ในวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นอนุบาล 2-3

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาล  ๒–๓ จำนวนนักเรียน  ๓๘  คน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๗  คน  เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม , วัดสระกำแพงใหญ่  และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  (อควาเรียมศรีสะเกษ)  จังหวัดศรีสะเกษ  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้จัดอบรมกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อความความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ผู้ปกครอง ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหละเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน โรงเรียน และสถานที่สำคัญต่างๆ

ฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปี 2563 จำนวน 140 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)

กิจกรรมโครงการหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี จัดกิจกรรมโครงการหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 140 คน

มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ให้เกียรติมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ แก่ลูกเสือเนตรนารี ทั้ง 2 นาย
คือ นญ. วรัญญา ภาวิเศษ และ ลญ.ชนินทร์ แก้วสม ตามประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 3 ประจำปี 2562

ขอขอบคุณนายวรวุฒิ ธรรมบุตร มอบเมล็ดพันธ์พืช

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายวรวุฒิ ธรรมบุตร #นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้มาเยี่ยมชมสวนแปลงเกษตรและมอบเมล็ดพันธุ์พืช ให้กับทางโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี. ขอขอบคุณ #สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน มา ณ โอกาสนี้

การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี

มอบเกียรติบัตร

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้มอบเกียรติบัตรจากโรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้กับ นางสาวเนตรนภา แก้วนาเมือง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ #ของอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ #ในการสอบแข่งขันโครงการเยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ของ #โรงเรียนสตรีสิริเกศ