การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองเทาเป็นสนามสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีโรงเรียนในกลุ่มตำบลเมืองน้อย 1.โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 2.โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน และ3.โรงเรียนบ้านหนองเทา นำโดย นายกรวัฒนา นาคา ประธานศูนย์สอบในครั้งนี้

ศูนย์สอบ NT ตำบลเมืองน้อยโรงเรียนบ้านหนองเทา ขอบคุณผู้อำนวยการสานิต คำวงศ์ ประธาน CEO.ฟากมูลกันทรารมย์ ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจค่ะ

งานวันเด็กปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี นักเรียนได้ท้ังความรู้ สนุกสนาน และรับประทานขนม อาหาร จนอิ่มหนำสำราญ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความนร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

8 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองเทา นำโดย นายกรวัฒนา นาคา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และมอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาลูกหลานร่วมกัน หวังว่าโอกาสข้างหน้าคงจะได้รับความมือจากทุกท่านด้วยดีเช่นเคย

เปิดเรียนมาวันแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๒ มกราคม เรามาทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกัน เป็นความสุขสนุกสนานของครอบครัวเราชาวโรงเรียนบ้านหนองเทาครับ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น. ที่โรงเรียนบ้านหนองเทา เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กัน ว่าด้วยเรื่อง สุริยุปราคา มองเห็นดวงอาทิตย์ครึ่งเสี่ยว เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเทา นำโดย ผอ.กรวัฒนา นาคา ได้พานักเรียนมาตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูน โดยนักเรียนชั้น ป.1-2 ช่วงเช้า ป.3-6 ช่วงบ่าย ณ รพ.สต.เมืองน้อย และขอบคุณ คุณหมอที่ให้บริการและต้อนรับเป็นอย่างดี

วันแรกในการติว (O-NET) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในกลุ่มตำบลเมืองน้อยอิปาด  ให้เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบและฝึกให้นักเรียนคิด  วิเคราะห์  และพัฒนาความรู้  ความสามารถ  เทคนิคการทำข้อสอบในรูปแบบต่างๆ ที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด ที่ออกข้อสอบ  ตามมติที่ประชุมจึงตกลงให้มีการจัดกิจกรรมแบบค่ายโดยบูรณาการทั้ง  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET  โดย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  23 -24 ธันวาคม  2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองเทา และครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่  20 – 21 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง

และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำนาทั้งครูและนักเรียนต่างสนุกสนานและมีความสุข นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้ลูกนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รับประสบการณ์ตรง เห็นถึงวิถีชีวิตของกระดูกสันหลังของชาติ นำโดยท่าน ผอ.กรวัฒนา นาคา

โรงเรียนบ้านหนองเทาได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรแบบบูรณาการ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการเรียนรู้อาทิเช่น กิจกรรมดาราศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ฐาน และขอขอบพระคุณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจากสวนสัตว์อุบล สมาคมการกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ที่เดินทางมาจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแบบบูรณาการในครั้งนี้