ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมธรรมะขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และโรงเรียนในเครือตำบลเมืองน้อย จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข และโรงเรียนบ้านหนองเทา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน บางส่วนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข