นายกฤษฏา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เเละคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล

คณะครูโรงเรียนบ้านพันลำ ออกสำรวจการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีการศึกษา 2563

นายกฤษฎา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เเละคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมกันช่วยเตรียมงานการจัดการเรียนสอนทางไกล ในสถานการ์ณ์การเเพร่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวันที่ 16 พ.ค. 63 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

ในวันที่ 11 พ.ค.2563 ครูประจำชั้นเเต่ละชั้นเริ่มสำรวจความพร้อมการเรียนออนไลน์ จากผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านพันลำ

นำโดยนายกฤษฎา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เเละคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ เข้ารับการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในวันที่ 7 พ.ค.2563 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

วันนี้ช่างจาก TOT ได้มาติดตั้งสายเน็ตเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 28 เมษายน 2563

ด้วยโรงเรียนบ้านพันลำ ตั้งโครงการสร้างประตูโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของน้องหนู มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านพันลำ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ให้การสนับสนุน เงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้าง ตามกำลังศรัทธา ตอนนี้โรงเรียนบ้านพันลำได้สร้างเสร็จเรียบร้อยเเล้ว ณ วันที่ 27 เม.ย.63 โรงเรียนบ้านพันลำ

เตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบ 1 ปี ในวันที่ 17 มีนาคม 63 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการลิ้นฟ้าพิทยาคม อย่างสูงยิ่ง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรโรงเรียน ได้มาตัดต่อวีดิทัศน์ให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เนื่องในท่านจะประเมินในรอบระยะ 1 ปี ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที 9 มีนาคม 63

ปาชชการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ ในระยะ 1 ปี ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้