ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 1 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนก่อนเปิดเรียน

นายกฤษฏา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เเละคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพันลำ ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.63

ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามผลการเรียนทางไกลของนักเรียนในสัปดาห์ที่ 2

นายกฤษฏา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เเละคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพันลำ ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.63

สัปดาห์ที่ 3 ของการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 1 มิ.ย. 2563