การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นายวิเศษ  ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาและแจ้งแนวปฏิบัติ นโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี