ในวันที่ 16 มกราคา 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮามร่วมพิธีบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ และครูผู้สอนดีเด่น ได้แก่ 1. คุณครูพลายงาม คำนึง 2. คุณครูเรวดี ศิลาโชติ 3. คุณครูชนมณ์กานต์ มาสขาว 4. คุณครูอทิตยาภรณ์ เพ็งธรรม และขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพิยดา ไชยปัญญา สามารถชอบชิงทุนมูลนิธิการศึกษาอำเภอยางชุมน้อย ได้ลำดับที่ ๓ ยินดีด้วยนะค่ะ

ความเห็นถูกปิด