การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี๒๕๖๓ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน บุคลากรและผู้ปกครองของนักเรียนบริจาคเงินและขนมสำหรับเป็นของรางวัล ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้และในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปแสดงกิจกรรมวันเด็กในส่วนของ อบต.ตะดอบ ที่โรงเรียนตะดอบวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนในโรงเรียนในตำบลเดียวกัน
ความเห็นถูกปิด