โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบสี่

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)รับการประเมินภายนอกรอบสี่ ในวันที่6-8 มกราคม 2563

ความเห็นถูกปิด