วันแรกในการติว (O-NET) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในกลุ่มตำบลเมืองน้อยอิปาด  ให้เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบและฝึกให้นักเรียนคิด  วิเคราะห์  และพัฒนาความรู้  ความสามารถ  เทคนิคการทำข้อสอบในรูปแบบต่างๆ ที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด ที่ออกข้อสอบ  ตามมติที่ประชุมจึงตกลงให้มีการจัดกิจกรรมแบบค่ายโดยบูรณาการทั้ง  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET  โดย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  23 -24 ธันวาคม  2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองเทา และครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่  20 – 21 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง

ความเห็นถูกปิด