การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ได้รับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประเภทที่ 6 คือ โรงเรียนได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ การประเมินได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนเพ็กขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาตรวจเยี่ยม และประเมินผลการดำเนินงาน อย่างเป็นกัลญาณมิตร และได้ให้คำเสนอแนะในการดำเนินโครงการให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป ขอขอบพระคุณท่านว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีรับการประเมินจนเสร็จสิ้นการประเมิน ท่าน ศน.ทองคำ จันทร์โสภา คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะอาจารย์จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด