เมื่อวันที่ ๑๒- ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๓ กิจกรรม คือ ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ หนังสือเล่มเล็กบกพร่องการเรียนรู้ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ และการวาดภาพลายเส้น(Drawing)ระดับชั้นม.๑-ม.๓

ความเห็นถูกปิด