อบรมธรรมสัญจร

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระมหาจิรพัฒน์ จิรปุญโญ วิทยากรอบรมธรรมสัญจรได้มาอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ เพื่อให้เยาวชนชองชาติได้เรียนรู้ศิลธรรม คุณธรรม อีกทั้งยังนำความรู้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดไม่มากก็น้อย

ความเห็นถูกปิด