สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบธรรมศึกษา ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด