พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๒ CEO พยุห์

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันสําคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ บรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ได้น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม  กลุ่ม CEO พยุห์ ประด้วยโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก,โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี,โรงเรียนบ้านกระถุน,โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว,โรงเรียนบ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล),โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้,โรงเรียนอนุบาลพยุห์,โรงเรียนบ้านหนองรัง,โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า,โรงเรียนบ้านกระหวัน,โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี,โรงเรียนบ้านป่าไร่,โรงเรียนบ้านร่องสะอาด,โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗),โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป๓๕),โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย ด้วยการวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี และเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือประกอบพิธีถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ โดยมีพระราชประสงค์เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นสําคัญ ดั่งพระราชดํารัสที่ว่า “ข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือ เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรษ ซื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัย ใจคอดี”  กิจการลูกเสือไทย ได้ดําเนินการมาเป็นเวลา ๑๐๘ ปี และเป็นกิจการที่นับได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตามกาลสมัยจวบจนปัจจุบัน นับเป็นพระราชมรดกอันล้ำค่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ที่ช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้ พร้อมนี้กลุ่มลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางลูกเสือกลุ่ม CEO พยุห์ น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมสืบสานปณิธานด้านลูกเสือไทยสืบไป

ความเห็นถูกปิด