อบรมนักเรียนสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต โครงการสมาธิสร้างปัญญาเพื่อเด็กไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้เข้าร่วมโครงการสมาธิสร้างปัญญาเพื่อเด็กไทย โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

ความเห็นถูกปิด