กีฬาสีภายในนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2562  ณ  สนามโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพ  บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน  เพื่อสร้างความสามัคคี  รู้จักการทำงานเป็นทีม  เพื่อปลูกฝั่งคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  ในการอยู่รวมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี  และเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา

ความเห็นถูกปิด