โรงเรียนบ้านหนองเทาได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรแบบบูรณาการ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการเรียนรู้อาทิเช่น กิจกรรมดาราศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ฐาน และขอขอบพระคุณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจากสวนสัตว์อุบล สมาคมการกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ที่เดินทางมาจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแบบบูรณาการในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด