โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรแบบบูรณาการ

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจากสวนสัตว์อุบล สมาคมการกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแบบบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)และเครือข่ายโรงเรียนใกล้เคียง จำนวน 756 คน

มีกิจกรรมการเรียนรู้อาทิเช่น

  1. กิจกรรมดาราศาสตร์
  2. กิจกรรมสะเต็มศึกษา
  3. กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
  4. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ฐาน  เป็นต้น

ในการนี้ขอขอบพระคุณนายวิชิต บุคำ ประธานกลุ่มCEO ฟากมูลกันทรารมย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรม ที่สำคัญขอขอบพระคุณคณะวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีทุกท่านที่เดินทางมาให้ความรู้ในวันนี้

ความเห็นถูกปิด