วันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้นอกสถานที่ตามนโยบายของกระทรงศึกษาธิการ โดยจะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงชั้น ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษาที่ สวนสัตว์อุบล จังหวัดอุบลราชธานี และช่วงชั้นที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ ไปทัศนศึกษาที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิทยาศาตร์

ความเห็นถูกปิด