ประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน 2562 นำโดยนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาโรงเรียน
ในการนี้โรงเรียนบ้านเปือย ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด