ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่2/2562

เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2562  ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มเครือข่ายทักษิณกันทรารมย์ นำโดย นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนายประสิทธิ์ ศิริญาณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจาน เป็นประธานเปิดประชุม เพื่อรับทราบการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านจาน  และพบปะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ตลอดทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูบุคลากรของโรงเรียนบ้านจาน ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และในโอกาสนี้ นายส่วง พิรุณ ผู้ปกครองนักเรียน ได้มอบธงชาติไทย จำนวน 5 ผืน ให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนต่อไป

โรงเรียนบ้านจาน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ความเห็นถูกปิด