รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ระดับชาติ และโรงเรียนปลอดขยะ ระดับกรม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี โดยนายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ขึ้นรับเกียรติบัตร 2 รายการ ได้แก่ สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ระดับชาติ และโรงเรียนปลอดขยะ ระดับกรม จาก ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ความเห็นถูกปิด