โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวนร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มฟากมูลกันทรารมย์ได้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการ กระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ โครงการดีๆจากโรงเรียนบ้านทุ่งเทิน ในวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข

ความเห็นถูกปิด