กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านกีฬา รักในการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ความเห็นถูกปิด