ประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ความเห็นถูกปิด