กิจกรรมลูกเสือ59 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคอนกาม

เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านคอนกาม ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลากหลายกิจกรรม ดังแฟ้มภาพ

ความเห็นถูกปิด